OBOGATITVENI PROGRAM

V času rednega programa je poskrbljeno za spodbude na vseh področjih otrokovega razvoja,
kljub temu pa z obogatitvenimi dejavnostmi skrbimo za dodatne spodbude na posameznih
področjih, izvajajo se v dopoldanskem času vzporedno s programom. Pri načrtovanju le teh
upoštevamo starostno in razvojno stopnjo otrok, vzgojiteljice jih načrtujejo v svojih načrtih, s
katerim na prvem sestanku seznanijo tudi starše, ki se morajo s tem strinjati.

Naš vrtec ponuja naslednje obogatitvene dejavnosti:
 Prilagajanje na vodo: vključeni bodo otroci stari od 5-6 (iz dveh skupin) izvedel se bo v
Čateških Toplicah (maj, junij 2024).
 Gibalne urice: vključeni otroci stari od 5-6, sestajali se bodo enkrat tedensko – ponedeljek,
 izvajala bo učiteljica, Alenka Hrastar, gibalnica se bo izvajala v telovadnici.
 Sodelovanje z društvi v kraju: sodelovali bomo s Kulturnim društvom dr. Ignacija
Knobleharja, s Turističnim društvom Škocjan na Dolenjskem, Društvom podeželjskih žena
Škocjan in Bučka, Gasilskim društvom in Društvom upokojencev Škocjan.
 Obisk ljudske knjižnice Škocjan:

Vzgojiteljice glede na temo oziroma sklop, ki ga imajo, predvidijo tudi obisk knjižnice v kraju z
namenom iskanja literature na to temo. Knjižničarka vsak mesec povabi skupine v knjižnico
(starejše), tematsko pripravi zgodbo, jo prebere in nato pripravi še ustvarjalno delavnico. Mlajše
skupine pa po predhodnem dogovoru obišče v vrtcu. Na Bučki sodelujejo s potujočo knjižnico.

 Obisk staršev v skupini: predstavitev poklica, hobija, spremstvo na pohodih,…
 Obisk kulturnih prireditev v šoli

Starejši otroci si ogledajo kulturno prireditev ob dnevu samostojnosti, ob kulturnem prazniku in ob
prazniku družin,  na dveh  tudi nastopajo.

 Obiski in druženje z otroki iz Bučke.

 Obiski v računalniški učilnici.
 Obiski bližnjih ustanov (zdravstveni dom, lekarna, gasilski dom, pošta, občina …).
 Ogled dejavnosti na domu (kmetija, salon,…).
 Igra staršev za otroke; zadolžena povabi starše k sodelovanju, jim predstavi vsebino igre,
potekajo vaje v popoldanskem času, nato igro zaigrajo v Škocjanu za otroke vrtca in prve
triade in na podružnici,
 Pevski zbor; potekal bo ob petkih za skupine starih otrok od 5 – 6 let.

(Skupno 199 obiskov, današnjih obiskov 1)